trešdiena, 20. oktobris, 2021
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Vidusskola

Grozījumi Skolas nolikumā 

Skolas nolikums

Grozījumi attīstības plānā 2020./2021.mācību gadam

Mācību un audzināšanas jomas iekšējās pārraudzības plāns 2020./2021.mācību gadam

Skolas attīstības plāns

Pašnovērtējums 2019./2020.m.g. 

Pašnovērtējums 2018./2019. m. g.

Pašnovērtējums 2017./2018. m.g.  

2. Noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi 

Uzņemšana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās 

3. Reglamenti

Pedagoģiskās padomes reglaments 

Pagarinātās dienas grupas reglaments 

Internāta reglaments

Bibliotēkas reglaments 

Metodiskās komisijas reglaments 

Atbalsta komandas darbības reglaments 

Skolas padomes reglaments 

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Metodiskās padomes reglaments 

 4. Kārtība

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā 

Izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības kārtība 

Kārtība, kā tiek organizētas dežūradministratora un skolotāju dežūras 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (kompetenču mācību pieeja)

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība 

Skolēna prēmēšanas kārtība

Labākās klases vērtēšanas kārtība 

E-žurnāla aizpildīšanas kārtība 

Kārtība par darbinieku aizvietošanu viņu prombūtnes laikā un par darba kavējumu attaisnojošiem dokumentiem 

Pedagoģisko darbinieku prēmijas vai naudas balvas piešķiršanas kritēriji 

Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu vākšananas, pieņemšanas un izlietošanas kārtība 

5. Rīcības plāni

Rīcības plāns darbā ar skolēniem disciplīnas pārkāpumu, neattaisnotu, un nepietiekamu vērtējumu gadījumā 


Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 31

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLS

26.p pielikums ceļa izdevumu kompensācijas veidlapa

Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai:

Madonas novada pašvaldības noteikumi nr.1


PROJEKTS Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

MK noteikumi: http://www.likumi.lv/doc.php?id=201106


Ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu ieviešana 

          Copyright © 2021, Izstrādātajs WebSoft.lv