trešdiena, 20. oktobris, 2021
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Vidusskola

  

Skola īsteno izglītības programmas: 

 • Pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, programmas kods 31011011

 •  Vispārējās vidējās izglītības programma (valodu virziens; vēstures un sociālo zinātņu virziens), programmas kods 31016011
 • Izglītojamie 10.klasē tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem, iesniedzot apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu un medicīnas dokumentus

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas darba prioritātes 2020./2021.m.g.

1.Uzsākt mācību procesa īstenošanu atbilstoši pilnveidotajiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem 1.,4.,7.,10.klasē.(katrs pedagogs ir iepazinies ar standartu, programmu, noskatījies vebinārus, piedalījies kursos)

2.Kvalitatīvas un mūsdienīgas stundas nodrošināšanai:

2.1. veikt pedagogu sadarbību mācību procesa plānošanā, palielinot izglītojamo centrētas mācības; (tās ir tēmu saskaņošanas izveidotajā  tabulā google diskā, kopīga saskaņošana, kopīgu stundu veidošana kā viena no formām, pēctecība u.t.t., savstarpējā stundu vērošana un analīze)

2.2.īstenot nepieciešamo diferenciāciju un individualizāciju ikdienas SM (stundas mērķis), SR (sasniedzamais rezultāts), AS (atgriezeniskā saite) sasniegšanai.

3.Mācību un audzināšanas darbā izglītojamiem veidot izpratni par vērtībām un tikumiem ( cieņa, sadarbība, atbildība).

Administrācija un atbalsta personāls:

Direktors: Guntis Lazda

Direktora vietnieces: Sarmīte Sīle un Iluta Biķerniece

Direktora vietniece saimniecības darbā: Aiga Reinbaha

Logopēde: Vita Stradiņa

Psihologs:

Sociālais pedagogs:

Skolotāja palīgs: Aldona Gudrīte 

Mācību un audzināšanas jautājumi tiek risināti 2 metodiskajās komisijās. Skolā darbojas skolas pedagoģiskā padome, skolas padome un skolēnu pašpārvalde. 

Pedagoģisko procesu veicina:

 • Mācības notiek pēc kabinetu sistēmas 

 • Katrs kabinets nodrošināts ar datoru un projektoru, ir 4 interaktīvās tāfeles

 • Skolā nodrošināts bezvadu interneta pieslēgums

 • Ķīmijas un bioloģijas kabinetā uzstādīta interaktīvā tāfele, veikts kosmētiskais remonts

 • Ir bibliotēka

 • Datorklase ar interneta pieslēgumu

 • Sporta zāle un manēža (sporta zāle renovēta 2009.gada vasarā)

 • Skolēnu atbalsta personāla, skolotāju, klases audzinātāju, skolēnu vecāku un administrācijas sadarbība, kā arī sadarbība ar pagasta sociālo darbinieku un bāriņtiesu.

Ceturtdienās notiek skolēnu pašpārvaldes sanāksmes.

Pasākumu dienas – piektdienas. 

Investīcijas:

2000.gadā veikta skolas jumta seguma renovācija

2003.gadā pilnībā pabeigta skolas logu nomaiņa

2007.gadā veikta siltumtrases renovācija

2009.gadā veikta sporta zāles renovācija

2011.gadā veikta muzeja renovācija

2012.gadā pabeigts informatizācijas projekts, veikts remonts informātikas kabinetā

2013.-2015.gados pakāpeniski veikts kosmētiskais remonts sākumskolas kabinetos

2016.gadā ķīmijas un bioloģijas kabinetā uzstādīta interaktīvā tāfele, veikts kosmētiskais remonts

2017.gadā mainīts kabinetu izvietojums, veikts kosmētiskais remonts angļu valodas un matemātikas kabinetos, skolotāju istabā

2018.gadā veikts remonts 1.klases kabinetā 

2018.gadā uzstādīta interatkīvā tāfele vizuālās mākslas kabinetā

2018.gadā uzstādītas durvis 2. un 3.stāva gaiteņos 

2018.gadā skolas virtuvē uzlabota ventilācijas sistēma un veikta elektriskā katla nomaiņa.

2020. gadā veikts 1. un 3. stāvu gaiteņu kosmētiskais remonts, VAM un vizuālās mākslas, fizikas kabinetu kosmētiskais remonts un iegādātas mūsdienīgas mēbeles 

Skolas vēstures nozīmīgākie mirkļi:

 • Ļaudonas skolu vēsture ir vairāk kā 300 gadus ilga. Tā sākusies 17.gadsimta 80.-ajos gados
 • Garajos gadu desmitos un simtos skolas darbība dažādu apstākļu dēļ ir bijusi gan pārtraukta, gan atkal atjaunota. 1870.gadā tiek uzcelta draudzes skola pareizticīgo bērniem, tā sagrauta 1944.gadā
 • 1876.gadā sāk darboties pagasta skola. Dažus gadus pastāv arī 2 privātskolas
 • 1921.gadā 25.04. draudzes skolas ēka nodega, tās vietā
 • 1924.gadā ar sabiedrības līdzekļiem tiek uzcelta 2,5-stāvu skolas ēka, kurā atver 2-gadīgo lauksaimniecības skolu, tā darbojas līdz 1944.gadam
 • 1944.gadā uz lauksaimniecības skolas bāzes tiek atvērta nepilnā vidusskola
 • 1950.gadā – pilnā vidusskola
 • 1954.gadā – pirmais vidusskolas izlaidums
 • 1977.gada 1.septembrī Ļaudonas vidusskola sāk darbu jaunuzceltajā skolas ēkā
 • 2012.gadā Ļaudonas vidusskolai piešķirts Andreja Eglīša vārds

Skolu cauri dažādiem laikiem vadījuši direktori:

 • Aleksandrs Salenieks (1944.-1955.)
 • Modris Gundegs (1955.-1959.)
 • Ilze Jirgensone (1959.-1967.)
 • Uldis Dzērve (1967.- 1975.)
 • Rasma Lencberga (1975.-1982)
 • Antonija Urža (1982.- 1996.)
 • Lidija Kaufelde ( 1996.-2011.)

Kontaktinformācija:

Adrese: Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV – 4862

Telefoni: 26541730 - lietvede, 26532395 - direktors, 26415847 – skolas virtuve

e-pasts: laudonasskola@madona.lv  

          Copyright © 2021, Izstrādātajs WebSoft.lv