pirmdiena, 14. oktobris, 2019
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Vidusskola

 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Skola – vieta, kur kūsā enerģija un kur jaunības degsme jūtama ik uz soļa. Iet gadi, paaudze seko paaudzei, mainās skolēni un skolotāji, bet skola paliek. Paliek, lai nestu gaismu, lai palīdzētu meklēt atbildes uz mūžīgo „kāpēc”, dāvātu no sava uzkrātā garīgā spēka katram, kas vēlējies saņemt daļu no šīs gaismas.

Latvijā, 18 km no Madonas, skaistās upes Aiviekstes kreisajā krastā, kas senāk saukusies par Liogradi, atrodas Ļaudonas vidusskola.

 


 

 

Kontaktinformācija:

Adrese: Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV – 4862

Telefoni: 26541730 - lietvede, 26532395 - direktors, 26415847 – skolas virtuve

e-pasts: laudonasskola@madona.lv 

 

                     

Administrācija un atbalsta personāls:

Direktors: Guntis Lazda

Direktora vietnieces: Sarmīte Sīle un Ērika Pomere

Direktora vietniece saimniecības darbā: Aiga Reinbaha

Logopēde: Vita Stradiņa

Psihologs: Svetlana Berģe 

 

Skolas vēstures nozīmīgākie mirkļi:

· Ļaudonas skolu vēsture ir vairāk kā 300 gadus ilga. Tā sākusies 17.gadsimta 80.-ajos gados

· garajos gadu desmitos un simtos skolas darbība dažādu apstākļu dēļ ir bijusi gan pārtraukta, gan atkal atjaunota. 1870.gadā tiek uzcelta draudzes skola pareizticīgo bērniem, tā sagrauta 1944.gadā

· 1876.gadā sāk darboties pagasta skola. Dažus gadus pastāv arī 2 privātskolas

· 1921.gadā 25.04. draudzes skolas ēka nodega, tās vietā

· 1924.gadā ar sabiedrības līdzekļiem tiek uzcelta 2,5-stāvu skolas ēka, kurā atver 2-gadīgo lauksaimniecības skolu, tā darbojas līdz 1944.gadam

· 1944.gadā uz lauksaimniecības skolas bāzes tiek atvērta nepilnā vidusskola

· 1950.gadā – pilnā vidusskola

· 1954.gadā – pirmais vidusskolas izlaidums

· 1977.gada 1.septembrī Ļaudonas vidusskola sāk darbu jaunuzceltajā skolas ēkā

 • 2012.gadā Ļaudonas vidusskolai piešķirts Andreja Eglīša vārds

Ļaudonas vidusskolā ir notikuši 55 vidusskolas absolventu izlaidumi, vidējo izglītību ieguvuši 869 absolventi.

 

Skolu cauri dažādiem laikiem vadījuši direktori:

· Aleksandrs Salenieks (1944.-1955.)

· Modris Gundegs (1955.-1959.)

· Ilze Jirgensone (1959.-1967.)

· Uldis Dzērve (1967.- 1975.)

· Rasma Lencberga (1975.-1982)

· Antonija Urža (1982.- 1996.)

· Lidija Kaufelde ( 1996.-2011.)

 

Skola šodien:

2018./2019.m.g. skolā mācās 175 skolēni.

Skola īsteno izglītības programmas:

 • pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111

 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, programmas kods 31011011.

 •  Izglītojamie 10.klasē tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem, iesniedzot apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu un medicīnas dokumentus.

Mācību un audzināšanas jautājumi tiek risināti 4 metodiskajās komisijās. Skolā darbojas skolas pedagoģiskā padome, skolas padome un skolēnu pašpārvalde.

 

Mācību un audzināšanas kvalitāti nodrošina radošs pedagoģiskais kolektīvs:

 • 100% pedagogu ir augstākā pedagoģiskā izglītība

 • 38% pedagogu ir šīs skolas absolventi.

 


 

Pedagoģisko procesu veicina:

 • mācības notiek pēc kabinetu sistēmas

 • katrs kabinets nodrošināts ar datoru un projektoru, ir 4 interaktīvās tāfeles

 • skolā nodrošināts bezvadu interneta pieslēgums

 • ķīmijas un bioloģijas kabinetā uzstādīta interaktīvā tāfele, veikts kosmētiskais remonts

 • ir bibliotēka

 • datorklase ar interneta pieslēgumu

 • sporta zāle un manēža (sporta zāle renovēta 2009.gada vasarā)

 • skolēnu atbalsta personāla, skolotāju, klases audzinātāju, skolēnu vecāku un administrācijas sadarbība, kā arī sadarbība ar pagasta sociālo darbinieku un bāriņtiesu.

Katra mēneša pirmajā pirmdienā pēc 3.stundas notiek darba līnija, kuras laikā tiek apkopota informācija par iepriekšējā mēneša un turpmākajiem pasākumiem. Skolas līnijā tiek izteiktas pateicības skolēniem un skolotājiem par pasākumu organizēšanu, panākumiem u.c.aktivitātēm.

Pirmdienās notiek skolēnu pašpārvaldes sanāksmes.

Pasākumu dienas – piektdienas.

 

Ārpusstundu aktivitātes:

2018./2019. m.g. atbalstītas un piešķirts finansējums šādām Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas interešu izglītības programmām:

 • Tautiskās dejas 1.-4.kl. (sk.Inga Pujate)
 • Tautiskās dejas 3.-6.kl.(sk.Inga Pujate)
 • Zēnu koris 1.-8.kl.(sk.Iluta Biķerniece)
 • Teātra pulciņš 1.-12.kl. (sk.Iluta Biķerniece)
 • Vizuālās mākslas pulciņš 1.-4.kl.(sk.Vita Stradiņa)
 • Rokdarbu pulciņš 1.-4.kl.(sk.Aija Driksna)
 • Kokapstrādes pulciņš 5.-9.kl. (sk.Ainis Krišāns)
 • Animācijas un video pulciņš 2.-12.kl.(sk.Rita Avotiņa)
 • Volejbols 9.-12.kl. jauniešiem (sk.Guntis Lazda)
 • Volejbols 5.-8.kl. zēniem (sk.Anita Kidala)
 • Volejbols 4.-8.kl. meitenēm (sk.Anita Kidala)
 • Volejbols 9.-12.kl. jaunietēm (sk.Guntis Lazda)
 • Orientēšanās pulciņš 1.-6.kl.(sk.Ligita Elksnīte)
 • Basketbols 3.-5.kl. zēniem (sk.Anita Kidala) 
 • Ļaudonas 117.mazpulka grupa 1. - 6.kl. (Sandra Zavale)
 • Jaunsargu grupa 6. - 8. kl. (instruktors Mareks Rimšāns)
 • Jaunsargu grupa 9.-12.kl. (instruktors Mareks Rimšāns)
 

Tradīcijas A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā: 

 • Zinību diena

 • rudens pārgājieni, ekskursijas, veselības un sporta dienas

 • klašu vizītkaršu galerijas veidošana

 • skolas skolēnu un skolotāju jubileju gada kalendāra veidošana

 • Tēvzemes nedēļa no Lāčplēša dienas līdz Latvijas gadadienai

 • Ziemassvētki

 • sadraudzības vakari ar apkārtējām pamatskolām un vidusskolām un sadarbība ar Juuru ģimnāziju Igaunijā

 • žetonvakars (gredzenu balle)

 • 25.marta – komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākumi

 • Mātes dienas pasākumi

 • skolas apkārtnes sakopšanas talkas

 • absolventu salidojumi (ik pēc 5 gadiem)

 

Investīcijas:

2000.gadā veikta skolas jumta seguma renovācija

2003.gadā pilnībā pabeigta skolas logu nomaiņa

2007.gadā veikta siltumtrases renovācija

2009.gadā veikta sporta zāles renovācija

2011.gadā veikta muzeja renovācija

2012.gadā pabeigts informatizācijas projekts, veikts remonts informātikas kabinetā

2013.-2015.gados pakāpeniski veikts kosmētiskais remonts sākumskolas kabinetos

2016.gadā ķīmijas un bioloģijas kabinetā uzstādīta interaktīvā tāfele, veikts kosmētiskais remonts

2017.gadā mainīts kabinetu izvietojums, veikts kosmētiskais remonts angļu valodas un matemātikas kabinetos, skolotāju istabā

2018.gadā veikts remonts1.klases kabinetā

2018.gadā uzstādīta interatkīvā tāfele vizuālās mākslas kabinetā

2018.gadā uzstādītas durvis 2. un 3.stāva gaiteņos 

2018.gadā skolas virtuvē uzlabota ventilācijas sistēma un veikta elektriskā katla nomaiņa.


 

 

 

          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv