sestdiena, 21. aprīlis, 2018
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 

Ļaudonas vidusskola

 

Skola – vieta, kur kūsā enerģija un kur jaunības degsme jūtama ik uz soļa. Iet gadi, paaudze seko paaudzei, mainās skolēni un skolotāji, bet skola paliek. Paliek, lai nestu gaismu, lai palīdzētu meklēt atbildes uz mūžīgo „kāpēc”, dāvātu no sava uzkrātā garīgā spēka katram, kas vēlējies saņemt daļu no šīs gaismas.

Latvijā, 18 km no Madonas, skaistās upes Aiviekstes kreisajā krastā, kas senāk saukusies  par Liogradi, atrodas Ļaudonas vidusskola.

 

Kontaktinformācija:

Adrese: Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV – 4862

Telefoni: 64860906 - skolotāju istaba, 64860905 - direktores kabinets, 64860908 – skolas virtuve

Fakss:  64860907

e-pasts: laudonassk@inbox.lv

 

Administrācija un atbalsta personāls:

Direktore: Lidija Kaufelde

Direktores vietnieces: Sarmīte Sīle un Inga Avotiņa

Direktores vietniece saimniecības darbā: Aiga Reinbaha

Medmāsa: Santa Atvare

Logopēde: Vita Stradiņa

 

 Skolas vēstures nozīmīgākie mirkļi:

·         Ļaudonas skolu vēsture ir vairāk kā 300 gadus ilga. Tā sākusies 17.gadsimta 80.-ajos gados

·         garajos gadu desmitos un simtos skolas darbība dažādu apstākļu dēļ ir bijusi gan pārtraukta, gan atkal atjaunota. 1870.gadā tiek uzcelta draudzes skola pareizticīgo bērniem, tā sagrauta 1944.gadā

·         1876.gadā sāk darboties pagasta skola. Dažus gadus pastāv arī 2 privātskolas

·         1921.gadā 25.04. draudzes skolas ēka nodega, tās vietā

·         1924.gadā ar sabiedrības līdzekļiem tiek uzcelta 2,5-stāvu skolas ēka, kurā atver 2-gadīgo lauksaimniecības skolu, tā darbojas līdz 1944.gadam

·         1944.gadā uz lauksaimniecības skolas bāzes tiek atvērta nepilnā vidusskola

·         1950.gadā – pilnā vidusskola

·         1954.gadā – pirmais vidusskolas izlaidums

·         1977.gada 1.septembrī Ļaudonas vidusskola sāk darbu jaunuzceltajā skolas ēkā

·         Ļaudonas vidusskolā ir notikuši 54 vidusskolas absolventu  izlaidumi, vidējo izglītību ieguvuši 869  absolventi.

 

Skolu cauri dažādiem laikiem vadījuši direktori:

·         Aleksandrs  Salenieks (1944.-1955.)

·         Modris  Gundegs (1955.-1959.)

·         Ilze Jirgensone (1959.-1967.)

·         Uldis  Dzērve (1967.- 1975.)

·         Rasma Lencberga (1975.-1982)

·         Antonija Urža (1982.- 1996.)

·         Lidija Kaufelde (kopš 1996.)

 

Skola šodien:

2009./2010.m.g. skolā mācās 140 skolēni.

Skola īsteno  izglītības programmas:

 •  pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, programmas kods 31011011. Izglītojamie 10.klasē tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem, iesniedzot apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu un medicīnas dokumentus.

 

Mācību un audzināšanas jautājumi tiek risināti 5 metodiskajās komisijās. Skolā darbojas skolas pedagoģiskā padome, skolas padome un skolēnu padome.

 

Mācību un audzināšanas kvalitāti nodrošina radošs pedagoģiskais kolektīvs:

 • 100% pedagogu ir augstākā pedagoģiskā izglītība
 • 38% pedagogu ir šīs skolas absolventi.

 

Pedagoģisko procesu veicina:

 • mācības notiek pēc kabinetu sistēmas
 • mācības var apgūt arī kabinetā, kurā ir interaktīvā tāfele
 • ir bibliotēka
 • datorklase ar interneta pieslēgumu
 • sporta zāle un manēža  ( sporta zāle renovēta 2009.gada vasarā)
 • skolēnu atbalsta personāla, skolotāju, klases audzinātāju, skolēnu vecāku un administrācijas sadarbība, kā arī sadarbība ar pagasta sociālo darbinieku un bāriņtiesu.

 

Katru nedēļu pirmdienās pēc 3.stundas notiek darba līnija, kuras laikā tiek apkopota informācija par iepriekšējās nedēļas pasākumiem, kā arī skolēni tiek informēti par tuvākajiem pasākumiem. Skolas līnijā tiek izteiktas pateicības skolēniem un skolotājiem par pasākumu organizēšanu, panākumiem u.c.aktivitātēm.

Otrdienās pēc 6.stundas notiek skolēnu pašpārvaldes sanāksmes.

Trešdienās pēc 6.stundas klasēs tiek pārrunāti un izteikti viedokļi  par dažādām aktivitātēm skolas, pagasta, novada, valsts dzīvē.

Pasākumu dienas – piektdienas.

 

Ārpusstundu aktivitātes:

2009./2010.m.g. Ļaudonas vidusskola piedāvā skolēniem darboties interešu izglītības nodarbībās:

 • tautiskās dejas – 2 kolektīvi
 • ansamblis
 • vizuālās mākslas pulciņš
 • novadpētniecības pulciņš
 • vides mācība
 • florista radošā darbnīca
 • Madonas Bērnu un jauniešu sporta skolas treniņnodarbības vieglatlētikā
 • mazpulku pulciņš

 

Tradīcijas Ļaudonas vidusskolā:

 • Zinību diena
 • rudens pārgājieni, ekskursijas, veselības un sporta dienas
 • klašu vizītkaršu galerijas veidošana
 • skolas skolēnu un skolotāju jubileju gada kalendāra veidošana
 • Tēvzemes nedēļa no Lāčplēša dienas līdz Latvijas gadadienai
 • Ziemassvētki
 • sadraudzības vakari ar apkārtējām pamatskolām un vidusskolām un sadarbība ar Juuru ģimnāziju Igaunijā
 • žetonvakars (gredzenu balle)
 • 25.marta – komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākumi
 • Mātes dienas pasākumi
 • skolas apkārtnes sakopšanas talkas
 • absolventu salidojumi (ik pēc 5 gadiem)

 

Mēs lepojamies:

2008./2009.m.g. olimpiādēs godalgotās vietas ieguvuši:

Ø  2.-4.klašu zonas olimpiāde Ērgļos (piedalījās Ļaudonas vidusskolas, Ērgļu vidusskolas, Kalsnavas pamatskolas, Mārcienas pamatskolas, Bērzaunes pamatskolas, Vestienas pamatskolas un Sausnējas pamatskolas sākumskolas skolēni):

·         2.klašu skolēnu grupā - Alisei Avotiņai – 1.vieta latviešu valodā (skolotāja Aija Driksna)

·         3.klašu skolēnu grupā - Kristīnei Kupranei – 3.vieta matemātikā (skolotāja Selga Balode)

-          Katrīnei Melānijai Kļaviņai – 1.vieta latviešu valodā (skolotāja Selga Balode)

·         4.klašu skolēnu grupā – Krišjānim Beļauniekam – 1.vieta matemātikā (skolotāja Iluta Biķerniece)

-          Mārai Karlsonei – 1.vieta latviešu valodā (skolotāja Iluta Biķerniece)

Ø  Zonas olimpiāde bioloģijā (piedalījās Ļaudonas vidusskolas, Kalsnavas pamatskolas un Mārcienas pamatskolas skolēni):

·         7.klašu grupā Lienei Dārtai Dumpei – 1.vieta (skolotāja Inga Avotiņa)

·         8.klašu grupā Annai Karlsonei – 1.vieta (skolotāja Inga Avotiņa)

-          Rūdolfam Beļauniekam – 2.vieta (skolotāja Inga Avotiņa)

Ø  Madonas rajona 5.-8.klašu matemātikas olimpiāde:

·         7.klases skolniecei Lienei Dārtai Dumpei – 1.vieta (skolotāja Anna Iesalniece)

Ø  Madonas rajona vizuālās mākslas olimpiāde:

·         2.klases skolniekam Artūram Biķerniekam – 2.vieta (skolotāja Vija Toča)

·         3.klases skolniekam Naurim Pelsim – 3.vieta (skolotāja Vija Toča)

·         4.klases skolniekam Saivim Kalniņam – atzinība (skolotāja Vija Toča)

·         4.klases skolniekam Krišjānim Beļauniekam – atzinība (skolotāja Vija Toča)

·         8.klases skolniecei Annai Karlsonei – atzinība (skolotāja Vija Toča)

Ø  Madonas rajona erudītu konkurss 4.klasēm:

·         Mārai Karlsonei – 1.vieta latviešu valodā (skolotāja Iluta Biķerniece)

·         Krišjānim Beļauniekam – atzinība matemātikā (skolotāja Iluta Biķerniece)

·         Saivim Kalniņam – 2.vieta dabaszinībās (skolotāja Iluta Biķerniece)

Ø  Madonas rajona vides projektu olimpiāde:

·         8.klases skolniecei Annai Karlsonei – 1.vieta (skolotāja Inga Avotiņa)

·         7.klases skolniecei Lienei Dārtai Dumpei – 2.vieta (skolotāja Inga Avotiņa)

·         8.klases skolniekam Rūdolfam Beļauniekam – 3.vieta (skolotāja Inga Avotiņa)

Ø  Madonas rajona angļu valodas olimpiāde 7.klašu izglītojamajiem:

·         Lienei Dārtai Dumpei – atzinība (skolotāja Biruta Bokta)

Ø  Valsts vides projektu olimpiāde Rīgā:

·         Annai Karlsonei – bronzas medaļa (skolotāja Inga Avotiņa)

Ø  Zinātniski pētniecisko darbu skates pamatskolas skolēniem:

·         Madonas Valsts ģimnāzijā – Annai Karlsonei un Rūdolfam Beļauniekam – 2.vieta, Lienei Dārtai Dumpei – 3.vieta. Skolotāja Inga Avotiņa

·         Jēkabpils Valsts ģimnāzijā – Annai Karlsonei – 1.vieta, Rūdolfam Beļauniekam – 2.vieta, Lienei Dārtai Dumpei – 3.vieta. Skolotāja Inga Avotiņa.

 

Saņemtās pateicības 2008./2009.m.g.:

 • Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra pateicība par piedalīšanos vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Svētku priekam” Vidzemes novadā. Skolotāja Vija Toča.
 • Valsts valodas aģentūras diplomi par veiksmīgu piedalīšanos Eiropas valodu dienu zīmējumu konkursā Artūram Biķerniekam, Ralfam Miškinim, Alisei Avotiņai. Skolotāja Vija Toča.
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra pateicība par aktīvu līdzdalību koku stādīšanas akcijā „Ozolzeme – Latvija”, darot zaļāku un krāšņāku Latviju sev un citiem. Skolotāja Sarmīte Sīle.
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra pateicība skolotājai Ingai Avotiņai par atsaucību un ieguldīto darbu pasākumu cikla „Tu esi Latvija” koku stādīšanas akcijas „Ozolzeme – Latvija” organizēšanā.
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra pateicība par aktīvu līdzdalību Latvijas Republikas 90.gadadienai veltītajā projektā „Es pats – Latvija”, darot Latviju skaistāku un sakoptāku. Skolotāja Sarmīte Sīle.
 • Ļaudonas pagasta pašvaldības pateicība Ļaudonas vidusskolai par skaistāko Ziemassvētkiem izrotāto pagasta iestādi.
 • Diploms Ļaudonas vidusskolas novadpētniecības pulciņam un skolotājai Lilijai Jakubjaņecai par iegūto 2.-3. vietu Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas rajonu skolēnu pētniecisko darbu konkursā „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.
 • Diploms Ļaudonas vidusskolas avīzei „ACS” par iegūto nomināciju „Veiksmīgu aptauju izmantošana laikraksta veidošanā” skolu avīžu un 5.-9.klašu ziņu lappusīšu skatē. Skolotāja Lelde Elijāse.
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra pateicība Ļaudonas vidusskolas deju kolektīviem un deju kolektīvu vadītājām Anitai Pētersīlei un Antrai Punovskai par aktīvu līdzdalību tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda”.
 • Latvijas Dabas fonda un Swedbank atzinība Ļaudonas vidusskolas 4.klasei par dalību konkursā „Zaļākā klase”. Skolotāja Iluta Biķerniece.

 Investīcijas:

2000.gadā veikta skolas jumta seguma renovācija

2003.gadā pilnībā pabeigta skolas logu nomaiņa

2007.gadā veikta siltumtrases renovācija

2009.gadā veikta sporta zāles renovācija.

 

          Copyright © 2018, Izstrādātajs WebSoft.lv